Wednesday, December 6, 2006

Rattana loa-in

4 comments:

rattana said...

การติดต่อสื่อสารCommunication
คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลต่างๆ
ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
•การติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษา
(Verbal Communication)
•การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นภาษา (Nonverbal )
Verbal Communicationคือ การติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษา
ภาษาพูดภาษาเขียน
Verbal Communication
•จดหมายธุรกิจ•บันทึกภายในสำนักงาน(Memorandum)
•ข้อความทางโทรศัพท์ ที่ได้จดบันทึกไว้
•จดหมายข่าว•คู่มือเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ•นโยบายต่างๆ•
ข้อดีข้อเสียของภาษาพูดและภาษาเขียน
ข้อดีของภาษาเขียน•เก็บไว้เป็นหลักฐานได้•สามารถกระจายข่าวให้กับ บุคคลจำนวนมากได้เร็วข้อเสียของภาษาเขียน•ต้นทุนในการเตรียมการสูง•มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
ข้อดีข้อเสียของภาษาพูดและภาษาเขียน
ข้อดีของภาษาพูด•รวดเร็วเป็นกันเอง•เห็นผลสะท้อนได้รวดเร็วข้อเสียของภาษาเขียน•เสียเวลานานในการพูดคุย
Nonverbal Communication
“การติดต่อสื่อสารที่แสดงออกทางพฤติกรรม”
๑ การเคลื่อนไหวของร่างกาย
(Kinesic Behavior)
ลักษณะท่าทาง สีหน้า สายตา
Nonverbal Communication
๒ ความใกล้ของสถานที่ (Proxemics)
อิทธิพลของสถานที่ที่ มีต่อการติดต่อสื่อสาร
Nonverbal Communication
๓ ลักษณะของน้ำเสียง (Paralanguage) น้ำเสียงที่เปล่งออกมา แสดงถึงอารมณ์และ
Nonverbal Communication
๔ วัตถุสิ่งของที่ใช้ (Object Language)
เกิดจากวัตถุสิ่งของที่ใช้“การติดต่อสื่อสารที่แสดงออกทางพฤติกรรม”
“การติดต่อสื่อสารที่แสดงออกทางพฤติกรรม”

rattana said...

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
ผู้ส่ง (Sender) ผู้เริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าวสาร
การใส่รหัส (Encoding) ขบวนการแปลความหมาย
ข่าวสาร (Message)
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากการใส่รหัส“ข่าวสารที่ส่งไปให้ผู้รับต้องอาศัย สื่อ (Medium)”
ผู้รับ (Receiver)
บุคคลที่ต้องการให้ข่าวสาร เปลี่ยนมือไปถึง
การถอดรหัส (Decoding)
กระบวนการแปล สัญลักษณ์ที่ได้รับให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เข้าใจ
สิ่งรบกวน (Noise)
สิ่งที่สอดแทรก หรือ
ก่อกวนในการสื่อสารข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
One-Way Communicationกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ไม่เปิดช่องทาง
Two- Way Communication
การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
๑. กระบวนการรับรู้ (Perception Process)
= การที่บุคคลจะรับรู้ข่าวสารต่างๆ
A. การเลือกข่าวสาร (Selecting)
B. การจัดข่าวสาร (Organizing)
C. การแปลข่าวสาร (Interpreting
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
C. การแปลข่าวสาร (Interpreting) Stereotyping การอิงภาพพจน์กลุ่ม Halo Effect สรุปผลจากข้อมูลบางส่วน Projection การคาดหวัง Perceptual Defense ปิดกั้นการรับรู้ Self-Servicing Bias ลำเอียงเข้าข้างตน
๒. การเลือกใช้คำ (Semantics)
= การศึกษาความหมายของคำพูดและการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม •ขอบข่ายของคำ (Semantic Net)

rattana said...

•อุปสรรคการใช้คำ (Semantic Blocks)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
Verbal and Nonverbal Communication
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นภาษาสามารถช่วยการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาได้
•ย้ำข่าวสารที่เป็นภาษาให้เข้าใจมากขึ้น•เพิ่มเติมข้อมูลบางอย่าง•เน้นข่าวสาร
•กำหนด กฎ เกณฑ์บางอย่างได้
•ใช้แทนข่าวสารที่เป็น ภาษาได้•บ่งบอกให้ทราบถึงความหมายที่ขัดแย้งกับข่าวสารที่เป็นภาษาได้•
ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร
•ศิลปะการฟัง (Listening Skills)
•ศิลปะด้านข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback Skills)
* เน้นพฤติกรรมหรือผลการทำงาน > การสนใจในตัวบุคคล * นำมาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เสียลูกค้า
โครงข่ายการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม
Communication Network
= ระบบที่ข้อมูลข่าวสาร ไหลไปมาระหว่างสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน
๑ โครงข่ายแบบรวมอำนาจ (Centralization)
๒. โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ (Decentralization
โครงข่ายแบบรวมอำนาจ

๑. โครงข่ายแบบล้อ (Wheel Network)
๒. โครงข่ายแบบลูกโซ่(Chain Network)
๓. โครงข่ายแบบ Y(Y Network)
โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ
๑. โครงข่ายแบบวงกลม(Circle Network)
๒. โครงข่ายแบบดวงดาว (Star Network)
โครงข่ายแบบรวมอำนาจ (Centralizationเหมาะกับงานซ้ำซาก จำเจ
โครงข่ายแบบกระจายอำนาจ (Decentralization)เหมาะกับงานซับซ้อน
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
Organizational Communication Channels
๑.การติดต่อสื่อสารในแนวดิ่ง
(Vertical Communication)คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่างชั้นกัน)
ข่าวสารไหลได้ ๒ ทางด้วยกัน ๑.๑ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ๑.๒ การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward
Downward Communication
คือ การไหลของข้อมูลข่าวสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง
ยกตัวอย่างเช่น๑ คำสั่งงาน๒ คำชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย๓ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน๔ ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลประเมิน การทำงานของพนักงาน๕ การกระตุ้นพนักงานให้ตั้งใจทำงาน
การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน
Upward Communication
คือ การไหลของข้อมูลข่าวสารจากพนักงานระดับล่างไปสู่พนักงานระดับที่สูงกว่า
๑ ความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ๒ การขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา๓ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อองค์การ๔ ข้อเสนอแนะในการทำงานใหม่ๆ๕ ทัศนคติ ขวัญ และประสิทธิภาพManagement by Wandering Around : (MBWA) คือ การบริหารโดยเดินดูรอบๆ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
Organizational Communication Channels
๒ การติดต่อสื่อสารในแนวนอน
(Horizontal Communication)คือการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานระดับเดียวกัน หรือ หน่วยงานเดียวกัน
๒ การติดต่อสื่อสารในแนวนอน
(Horizontal Communication)
“เกิดจากการประสานงาน
(Coordination), การแก้ปัญหา ,
การแจ้งข่าวสาร,การช่วยเหลือกันและกัน”

rattana said...

อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารในแนวนอน
๑ การแข่งขัน๒ ความชำนาญเฉพาะอย่าง๓ การขาดแรงจูงใจ
วิธีการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารในแนวนอน
•จัดตั้งคณะกรรมการหรือ หน่วยงานพิเศษ•การใช้โครงสร้าง
Matrix สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ บางอย่าง
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
๑ แบบโซ่เส้นเดียว
(Single-Strand Chain)
ข่าวสารจะถูกส่งไปเป็นทอดๆ
๒ แบบซุบซิบ (Gossip Chain) จากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่นอีกหลายคน
๓ แบบสุ่ม(Probability Chain)
จากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่น โดยไม่ เจาะจง๔ แบบกลุ่ม(Cluster Chain) จากบุคคลหนึ่งไปยังคนอื่น โดยเลือกว่าจะบอกใคร
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น
๑ ระบบไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Mail or E-Mail System)
๒ การประชุมทางวิดีโอทัศน์
(Video